کتاب آموزشی پایه موتورسیکلت به منظور ارتقاء بنیه علمی هنرجویان متقاضی صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت تهیه و تدوین نموده تا بتواند گامی در کاهش سوانح ترافیکی برداشته باشد.

آموزش موتور سواری برای گواهینامه

کتاب آموزش موتور سواری pdf

کتاب آیین نامه موتور

کتاب آیین نامه موتور سیکلت

کتاب گواهینامه موتور

ایندکسر