منظور دولت بایدن برای آینده دره سیلیکون چیستبزرگترین شرکتهای فناوری بیشتر چهار سال گذشته را در واشنگتن دی سی سپری کرده و به دفاع پرداختند: پاسخ به تهدیدهای نظارتی و احضار مکرر به کمیته های کنگره. به عنوان یک فویل دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ، برای تعدیل در شبکه های اجتماعی ؛ و به روش او درمورد مهاجرت و تعرفه ها اعتراض كرد.
منبع: pezeshk-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>