قیمت خرید هیدروکسید سدیم – پترو کیمیا

فرآیند الکترولیز عموماً موجب ساخت ۲.۲۵ بدن سود سوزآور ۵۰٪ به ازای مصرف هر تن کلر میشود. در فرایند غشایی برای ایجاد سود پرک، غشای تبادل یونی به تیتر سدی در برابر جریانهایی از گاز و مایع فعالیت می نماید و فقط اذن عبور یونهای سدیم را از فی مابین هر دو محفظه میدهد. به وسیله سرعت جریان مایع از یک محفظه به محیط دیگر، از مهاجرت برگشتی یونهای هیدروکسید از کاتد به آند، پرهیز میشود. همین ادغام شیمیایی از رشد قارچ ها و باکتری ها در مواد غذایی دوری می کند. در این واکنش صرفا یونهای سدیم و پاره ای آب از غشا عبور می نمایند NaOH با میزان مرغوب بودن بالاتری تولید می کند. یونهای سدیم به صورت هیدراته از غشا عبور مینمایند و در کاتد که هیدروژن از آن خارج میشود، هیدروکسید سدیم ساخت میگردد. این مخلوط به صورت سنتزی و تصنعی موجود می باشد و به طور طبیعی یافت نمی شود. آمالگام به یک گوشه و کنار کاملاً جداگانه منتقل می‌شود و در آن نصیب با آب واکنش میدهد. با تخلیه یونهای هیدروژن، یونهای هیدروکسید در محفظه کاتد حساس یونهای سدیم محلول تجمع یافته و هیدروکسید سدیم (سود) ایجاد میکنند. در سلول جیوه، سدیم به رخ یونهای آمالگام سدیم جیوه و یونهای کلرید به شکل کلر تخلیه میشوند. ماده اولیه ساخت کاستیک سودا جامد، نمک ساده می باشد (کلرید سدیم) که طبق معمول به صورت رسوبات زیرزمینی یافت می‌گردد و به رخ محلول در منبع آب، از طریق پمپاژ مهم فشار بالا به تراز زمین ساماندهی میشود. در ادامه به جهت این‌که بهتر بدانید سود سوز آور چیست، گونه های روش ساخت سود سوز آور مایع که لازمه ساخت سود پرک میباشد به شکل مجزا آمده است. این ماده قلیایی به راحتی رطوبت و دی اکسید کربن موجود در هوا را جذب میکند. در این سل یک جریان آب نمک از آند به کاتد اتفاق می افتد و فضای کلر و گاز هیدروژن از طرز یک دیافراگم از نیز انقطاع میکند. دمای جوش همین ماده نیز در حدود ۱۳۸۸ سکو سانتی گراد است. گاز هیدروژن و فلز سدیم هم محصولات جانبی همین پروسه خواهند بود. در نهایت، محلول هیدروکسید سدیم و گاز هیدروژن ایجاد میگردد. گاز کلر در آند آزاد میشود. این ترکیب را می قدرت (همراه با کلر و هیدروژن) از نحوه مراحل کلر الکالی ساخت کرد. هیدروکسید سدیم در صنعت طبی و داروسازی به تیتر یک جزء اهمیت بهداشتی در تولید مسکن ها، داروهای ضد منعقد و در محافظت داروهای کلسترول خون استفاده می شود. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه سدیم هیدروکسید استاندارد بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
Trigate، یک پلت فرم شتاب دهنده آنلاین، برای ایجاد فرصت های برابر برای کارآفرینی راه اندازی شد