نقشههای فاز دو معماری شامل مشخصات، دسته مصالح ساختمانی آیتم کاربرد و جزئیات اجرایی پروژه است. در همین سطح علاوه بر نقشههای ذکر شده در بالا، نقشههای تاسیساتی، مکانیکی و همه جزئیات و حتی نوع مصالح مصرفی هم گزینش میشود. از همین رو کارفرما پس از تایید نقشه معماری تقاضای طراحی دکوراسیون داخلی، طراحی نمای ساختمان و محوطه سازی را دارد، طرح ها عموما بصورت سه بعدی ارایه می شوند تا کارفرما فهم و شعور خوبتر از جزییات طراحی ساختمان گوسفندداری پروژه داشته باشد. در نقشه فاز دو جزییات تام طرح بررسی و ابعاد فنی و اجرایی یک پروژه معلوم میگردد، پس از نقشه کشی فاز دو پیمانکار می تواند برآورد دقیقی از حیث زمانه و هزینه به کارفرما ارائه دهد. در ادامه باید گفت نقشه های ساختمانی در دو تراز فاز یک و فاز دو طراحی و محاسبه می گردند. در واقع نقشه کشی ساختمان مبنا و اساس هر پروژه ساختمانی خواهد بود، چرا که کارفرما پس از اتمام نقشه کشی ساختمان مبادرت به اخذ جواز، برآورد هزینه اجرا، مدت دوران انجام پروژه و عقد قرارداد حیاتی پیمانکاران ساختمان می نماید. به جهت شروع یک پروژه ساختمانی در در آغاز نیاز به تهیه نقشه ساختمان است. در این نقشه به جزئیات توجهی نمی شود و صرفا کلیات طرح در نظر گرفته میشود. البته در آیتم ساختمانی که موجود هست و هدف از طراحی داخلی ساختمان شما، نوسازی و تغییر تحول نقشه معماری آن است، تحلیل ها و تماشا کارشناسان ما فراوان پیچیده خیس و با اساسی خیس خواهد بود. سطح آب زیرزمینی ملک شما که مشخص و معلوم می نماید طراحی ساختمان تحت خیس از تراز گذر می بایست به چه نحوی انجام شود. طراحی ساختمان و روش های متفاوت آن یک عدد ازعوامل کثیف کننده محفظه زیست درجهان مصرف انرژی فسیلی درفضاهای مسکونی به جهت تهیه و تنظیم آب گرم مصرفی و گرمایش طراحی ساختمان تعدادی منظوره فضای زندگی است. میگیرد و سایبان مانع از ورود تابش مستقیم خورشـید بـه داخـل و افـزایش دمـا و ایجـاد شـرایط نامطلوب حرارتی در فضای درون میشود.

ایندکسر